Infoservis

Zákon 460/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

14.12.2011 | celý článok

Opatrenie MFSR 472/2011 - základné sadzby stravného v eurách

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Predpis v PDF

14.12.2011 | celý článok

Oznámenie MFSR - vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

Predpis v PDF

03.12.2011 | celý článok

Zákon 406/2011 - o dobrovoľníctve

Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dopĺňa zákonník práce, zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o miestnych daniach).

Predpis v PDF

21.11.2011 | celý článok

Zákon 384/2011 - o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií

Zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov (mení a dopĺňa aj Daňový poriadok).

Predpis v PDF

10.11.2011 | celý článok

Vyhláška MFSR 378/2011 - o spôsobe označovania platby dane

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe označovania platby dane.

Predpis v PDF

08.11.2011 | celý článok

Redakčné oznámenie - o oprave chýb v zákone 331/2011

Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 331/2011 Z. z. (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

Predpis v PDF

01.11.2011 | celý článok

Oznámenie MFSR 365/2011- účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

29.10.2011 | celý článok

Oznámenie MFSR 370/2011 - usporiadaní účtovnej závierky

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

29.10.2011 | celý článok

Zákon 362/2011 - Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (mení aj zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z.z.).

Predpis v PDF

29.10.2011 | celý článok

|< < | 1 2 3 4 5 6 7 | > >|