Infoservis

Daňový bonus - otázka

Mám zamestnanca, ktorému bol vyplácaný daňový bonus na dcéru do augusta 2010. Tá v polovici augusta uzavrela manželstvo a daňový bonus bol zamestnancovi odobratý. Má tento zamestnanec nárok na doplatenie daňového bonusu na dcéru v ročnom zúčtovaní, keď manžel dcéry nedosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 4.025,70 a manželia študujú a bývajú spoločne na internáte?

17.03.2011 | celý článok

Prenájom bytu - otázka

Prosím o radu ohľadom prenájmu bytu.
Prenajímam vlastný byt, som registrovaná na daňovom úrade.
- Treba oznamovať daňovému úradu kedy je byt prenajatý a kedy nie, keď nie je prenajatý celý rok, iba v niekoľkých mesiacoch v roku?
- Treba oznamovať daňovému úradu aj skončenie prenájmu jedným nájomníkom a začiatok prenájmu druhým nájomníkom?
- Treba predkladať daňovému úradu každú novú nájomnú zmluvu?
 

14.03.2011 | celý článok

Zníženie daňového základu - otázka

Otázka: môj zať v roku 2010 pracoval v Nemecku a od júna pracuje v Rakúsku, kde aj platí dane a odvody, je rezidentom v SR, manželka poberá opatrovné na jej sestru a nemá iný príjem, dcéra je nar. 16.2. 2007,zať si platí na Slovensku životnú poistku. Čo všetko si môže uplatniť v daňovom priznaní v SR?

 

09.03.2011 | celý článok

Zákon 48/2011 - pracovné právo

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predpis v PDF

01.03.2011 | celý článok

Redakčné oznámenie -/2011 o oprave chyby - daň z pridanej hodnoty

Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 222/2004 Z. z.

Predpis v PDF

12.02.2011 | celý článok

Vyhláška MZSR 10/2011 - zdravotné poistenie

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

11.01.2011 | celý článok

Zákon 543/2010 - sociálné poistenie

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpis v PDF

30.12.2010 | celý článok

Zákon 548/2010 - daň z príjmov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Predpis v PDF

30.12.2010 | celý článok

Zákon 551/2010 - príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpis v PDF

30.12.2010 | celý článok

Vyhláška MFSR 553/2010 - daň z minerálneho oleja

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja.

Predpis v PDF

30.12.2010 | celý článok

|< < | 1 2 3 4 5 6 7 | > >|