Infoservis

Opatrenie MFSR 522/2010 - účtovná uzávierka

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Predpis v PDF

28.12.2010 | celý článok

Zákon 498/2010 - štátny rozpočet

 Zákon o štátnom rozpočte na rok 2011.

Predpis v PDF

23.12.2010 | celý článok

Zákon 499/2010 - zdravotné poistenie

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predpis v PDF

23.12.2010 | celý článok

Zákon 494/2010 - registračné pokladnice

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

22.12.2010 | celý článok

Zákon 492/2010 - spotrebná daň z minerálneho oleja

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpis v PDF

22.12.2010 | celý článok

Zákon 491/2010 - spotrebná daň z tabakových výrobkov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

22.12.2010 | celý článok

Zákon 490/2010 - daň z pridanej hodnoty

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

22.12.2010 | celý článok

Zákon 486/2010 - účtovníctvo

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

18.12.2010 | celý článok

Zákon 485/2010 - spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

18.12.2010 | celý článok

Opatrenie MF 482/2010 - služobné cesty

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2011 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Predpis v PDF

17.12.2010 | celý článok

|< < | 1 2 3 4 5 6 7 | > >|