Infoservis

Zákon 490/2010 - daň z pridanej hodnoty

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

22.12.2010 | celý článok

Zákon 486/2010 - účtovníctvo

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

18.12.2010 | celý článok

Zákon 485/2010 - spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

18.12.2010 | celý článok

Opatrenie MF 482/2010 - služobné cesty

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2011 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Predpis v PDF

17.12.2010 | celý článok

Vyhláška MPSVR 481/2010 - pracovné právo

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

17.12.2010 | celý článok

Zákon 479/2010 - iné

Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Predpis v PDF

16.12.2010 | celý článok

Oznámenie MFSR 472/2010 - účtovníctvo

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Predpis v PDF

14.12.2010 | celý článok

Oznámenie MFSR 471/2010 - daň z pridanej hodnoty

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

Predpis v PDF

14.12.2010 | celý článok

Oznámenie MFSR 470/2010 - daň z príjmov

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov.

Predpis v PDF

14.12.2010 | celý článok

Zákon 468/2010 - štátny rozpočet

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010 a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

14.12.2010 | celý článok

|< < | 1 2 3 4 | > >|