Často kladené otázky k auditu

Úvod  /  Služby  /  Audit  /  Často kladené otázky

Kto musí mať účtovnú závierku overenú audítorom?

Podľa § 19 Zákona o účtovníctve:

(1) Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka,

 1. ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
  1. celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
  2. čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,
 2. obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
 3. ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis, 24)
 4. ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a.

Podľa § 22 Zákona o účtovníctve

(13) Konsolidovaná účtovná závierka musí byť overená audítorom.

 


 Kto schvaľuje audítora ?

Podľa § 19 ods.(2) zákona o účtovníctve Audítora účtovnej jednotky podľa odseku 1 písm. a), b) a d) schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie alebo členská schôdza. V účtovných jednotkách, ktoré majú zriadený výbor pre audit alebo v ktorých dozorná rada vykonáva funkcie výboru pre audit, predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu alebo členskej schôdzi návrh na schválenie alebo odvolanie audítora na základe odporúčania výboru pre audit alebo dozornej rady. Ak účtovná jednotka nemá predstavenstvo, valné zhromaždenie alebo členskú schôdzu, postup schvaľovania a odvolávania audítora účtovnej jednotky ustanoví osobitný predpis. 24aa)

Odvolanie audítora musí byť riadne odôvodnené, pričom rozdielnosť názorov na použitie postupov pri zostavovaní účtovnej závierky podľa tohto zákona alebo na použitie audítorských postupov 24a)nemôže byť dôvodom na odvolanie audítora. Účtovná jednotka je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odstúpenia alebo odvolania audítora, písomne informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu o odstúpení alebo odvolaní audítora v priebehu vykonávania auditu a vysvetliť dôvody, ktoré k odstúpeniu alebo odvolaniu viedli.

Uvedený § 19 zákona predstavuje základný predpoklad pre výkon štatutárneho auditu, a audit vykonaný bez splnenia požiadavky § 19 odsek 2 nemožno považovať za audit podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Takýto audit sa považuje za dobrovoľný audit vykonaný podľa ISA.

 


Na čo môže slúžiť audit?

Riadenie býva vo väčšich spoločnostiach často delegované na vedenie, ktoré nemá v spoločnosti majetkový podiel. Vedenie má právomoc rozhodovať o stratégii, investíciách a financiách. Záujmy vlastníkov sa líšia od záujmov tých, ktorí riadenie vykonávajú. Jednou z možností ochrany záujmov vlastníka je kontrola výsledkov prezentovaných vedením nezávislou osobou, audítorom. Aj preto sa mnohé spoločnosti rozhodli pre dobrovoľný audit alebo využívajú služby preverenia.


Čo znamenajú jednotlivé výroky uvedené v správe?

 1. Nemodifikovaná správa: finančné výkazy sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s rámcom vykazovania.
 2. Modifikovaná správa: v prípade nesúhlasu s vykazovanými informáciami alebo v prípade obmedzenia rozsahu práce audítora či už spoločnosťou alebo okolnosťami možno vydať podmienený názor, odmietnutie názoru, záporný názor.

Aké služby sú poskytované podľa Medzinárodných audítorských štandardov ISA?

 Podľa miery uistenia, ktoré auditor poskytuje rozlišujeme:

 • AUDIT - Primerané uistenie: údaje podliehajúce auditu neobsahujú významnú nesprávnosť,
 • PREVERENIE - Limitované uistenie: údaje podliehajúce prevereniu neobsahujú významnú nesprávnosť.
 • SÚVISIACE SLUŽBY - Žiadne uistenie: správa o faktických zisteniach

Predmetom služieb podľa medzinárodných štandardov sú finančné výkazy pripravené podľa národných účtovných štandardov alebo podľa IFRS, ale aj nefinančné informácie ako spravovanie spoločnosti, životné prostredie, interné kontroly alebo súlad so zákonmi.


Aký je rozdiel medzi kontrolou účtovníctva a auditom?

 • Kontrola účtovníctva je kontrolou zaznamenávania, triedenia a sumarizácie ekonomických informácií s cieľom zistiť, či účtovníctvo poskytuje relevantné finančné informácie a či je vedené v súlade s platnou legislatívou. Súčasťou kontroly môže byť aj preverenie daňových aspektov. Kontrola účtovníctva nie je regulovaná štandardami. Osoba vykonávajúca kontrolu nemusí spĺňať žiadne zákonné požiadavky z hľadiska vzdelania alebo praxe.
 • Audit je posúdenie a vyvodenie záveru, či zaznamenané informácie správne zobrazujú ekonomické udalosti, ktoré nastali. Audítorom sa môže stať iba osoba, ktorá splní požiadavky súvisiace so vzdelaním, praxou a absolvuje audítorské skúšky. Audítor je povinný postupovať v súlade s Medzinárodnými štandardamí a zodpovedá za svoj názor prezentovaný v audítorskej správe. Audítorská spoločnosť môže mať zodpovednosť voči tretím osobám ak ich škoda vznikla na základe dôvery k skresleným alebo nesprávnym finančným výkazom.

Audítor je povinný dodržiavať nasledovné etické princípy: integrita, objektívnosť, odborná spôsobilosť, dôvernosť informácií, profesionálne správanie, nezávislosť.