Priebeh auditu

Úvod  /  Služby  /  Audit  /  Priebeh auditu

Výber audítora je najlepšie uskutočniť na začiatku auditovaného účtovného obdobia. Výber je zodpovednosťou Valného zhromaždenia, resp. spoločníkov. Odporúčame Vám zvážiť skúsenosti a referencie audítorov. Na vypracovanie cenovej ponuky potrebuje audítor finančné výkazy uzavretého účtovného obdobia a doplňujúce informácie o predmete činnosti, počte zamestnancov a iné.

Zaujímajú Vás naše referencie? Nechajte si vypracovať cenovú ponuku.

Priebeh auditu

Po uzavretí zmluvy a podpísaní zákazkového listu by mal audítor navrhnúť plán auditu. Zároveň dostanete zoznam dokumentov a informácií, ktoré bude vyžadovať. Auditorské práce zvyčajne začínaju priebežným auditom počas auditovaného účtovného obdobia.

Dôležitou súčasťou auditu je posudzovanie systému interných kontrol. Audítor musí získať informácie o podnikových procesoch, hodnotí riziko vzniku a neodhalenia chýb. Okrem kontroly prvotných dokladov sa Vás teda bude audítor pýtať napríklad na spôsob schvaľovania faktúr, autorizáciu prevodných príkazov, schvaľovanie nákupov, rozhodovanie o zľavách poskytovaných zákazníkom a mnohé iné.

Výsledok

Výsledkom auditu je auditorská správa a list vedeniu. Auditorská správa obsahuje okrem iného výrok audítora. Vysvetlenie jednotlivých druhov výrokov nájdete v často kladených otázkach. List vedeniu obsahuje všetky skutočnosti, na ktoré chce audítor upozorniť manažment spoločnosti. Závery auditu sú prezentované na prerokovaní s vedením.

 

Chcete vedieť viac?