Často kladené otázky k účtovníctvu

Úvod  /  Služby  /  Účtovníctvo  /  Často kladené otázky

Ako sa stanovuje cena za vedenie účtovníctva?

Cenu určujeme na základe odhadovanej časovej náročnosti poskytovaných služieb. Cena môže byť stanovená vo forme hodinovej sadzby alebo mesačného paušálu. Hodinové sadzby zvyčajne navrhujeme novým alebo menším zákazníkom. Paušál navrhujeme po uplynutí určitej doby vzájomnej spolupráce.


Aký je rozdiel medzi kontrolou účtovníctva a auditom?

  • Kontrola účtovníctva je kontrolou zaznamenávania, triedenia a sumarizácie ekonomických informácií s cieľom zistiť, či účtovníctvo poskytuje relevantné finančné informácie a či je vedené v súlade s platnou legislatívou. Súčasťou kontroly môže byť aj preverenie daňových aspektov. Kontrola účtovníctva nie je regulovaná štandardami.
  • Audit je posúdenie a vyvodenie záveru, či zaznamenané informácie správne zobrazujú ekonomické udalosti, ktoré nastali. Audítorom sa môže stať iba osoba, ktorá splní požiadavky súvisiace so vzdelaním, praxou a absolvuje audítorské skúšky. Audítor je povinný postupovať v súlade s Medzinárodnými štandardamí a zodpovedá za svoj názor prezentovaný v audítorskej správe. Audítorská spoločnosť môže mať zodpovednosť voči tretím osobám ak ich škoda vznikla na základe dôvery k skresleným alebo nesprávnym finančným výkazom.

Audítor je povinný dodržiavať nasledovné etické princípy: integrita, objektívnosť, odborná spôsobilosť, dôvernosť informácií, profesionálne správanie, nezávislosť.