Ochrana osobných údajov

General data protection regulation , skrátene GDPR, je vo svojej podstate právna úprava ochrany osobných údajov tak, ako sme ju poznali od roku 2013, avšak upravená na celoeurópskej úrovni.

Právo na ochranu osobných údajov je súčasťou súkromného práva, ktoré stále viacej preniká do verejnosti. Právna úprava ochrany osobných údajov je a vždy bude citlivou verejnou témou a ochrana osobných údajov nemôže byť považovaná za zbytočnú.
Táto oblasť sa spravuje zákonom o ochrane osobných údajov, príslušnými smernicami a nariadením Európskej únie. Táto regulácia podnikateľským subjektom ukladá viacero povinností, ktorých porušenie môže znamenať vysokú pokutu.
Aké povinnosti zo zákona vyplývajú pre Vás Vám preveríme a základe Vašich požiadaviek a všetku dokumentáciu Vám vypracujeme tak, aby bola v súlade so zákonnými požiadavkami.

Ponúkame tiež úpravu oblasti GDPR prostredníctvom komplexnej služby zodpovednej osoby.