Register partnerov verejného sektora RPVS
Register partnerov verejného sektora je vedený výlučne v elektronickej podobe a je právne záväzný, to znamená, že údaje v ňom uverejnené sú účinné voči všetkým. Jedná sa o fyzické a právnické osoby, ktoré od štátu, subjektov verejného sektora alebo samospráv prijímajú peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. Ďalej v registri musia byť zapísané tie osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesiu podľa predpisov o verejných zákazkách. Partner verejného sektora sa nemôže do RPVS zapísať sám, musí si zaistiť oprávnenú osobu, s ktorou musí uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. V zmysle zákona túto činnosť môže vykonávať advokát, notár, daňový poradca, audítor, alebo bankár, ktorý následne vykonáva všetky úkony týkajúce sa RPVS, to znamená vykonanie prvozápisu, zmien alebo výmazu zapísaných údajov.

Či ste povinní byť zapísaní v RPVS Vám na požiadanie preveríme, keďže je potrebné posúdiť každý konkrétny prípad oddelene.