Doplnkové služby

Register partnerov verejného sektora RPVS
Register partnerov verejného sektora je vedený iba v elektronickej podobe a je právne záväzný, to znamená, že údaje v ňom uverejnené sú účinné voči všetkým. Jedná sa o fyzické a právnické osoby, ktoré od štátu, subjektov verejného sektora alebo samospráv prijímajú peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. Ďalej v registri musia byť zapísané tie osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesiu podľa predpisov o verejných zákazkách. Partner verejného sektora sa nemôže do RPVS zapísať sám, musí si zaistiť oprávnenú osobu, s ktorou musí uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. V zmysle zákona túto činnosť môže vykonávať advokát, notár, daňový poradca, audítor, alebo bankár, ktorý následne vykonáva všetky úkony týkajúce sa RPVS, to znamená vykonanie prvozápisu, zmien alebo výmazu zapísaných údajov.

Či ste povinní byť zapísaní v RPVS Vám na požiadanie preveríme, keďže je potrebné posúdiť každý konkrétny prípad oddelene.

Transferové oceňovanie
Pri transferovom oceňovaní je potrebné nájsť vhodný spôsob ako stanoviť ceny pri vykonávanej transakcii medzi závislými osobami tak, aby zodpovedali podmienkam nezávislého vzťahu. Môžeme ho teda pojať ako oceňovanie transakcií medzi prepojenými osobami, keď predmetom sú výrobky, služby, nájmy, pôžičky alebo nehmotný majetok.
Transferová dokumentácia
Transferová dokumentácia musí obsahovať súbor informácií, dát a skutočností, ktoré vysvetľujú a preukazujú spôsob, akým bola transferová cena vytvorená. Daňový úrad si kedykoľvek môže transferovú dokumentáciu vyžiadať a to na účel kontroly použitých metód pri stanovení prevodných cien.
Transferovú dokumentáciu je povinný viesť každý podnikateľský subjekt, ktorého obchodné finančné transakcie prebiehajú medzi závislými osobami.

Elektronické schránky
Elektronická schránka slúži na komunikáciu s orgánmi verejnej moci. Tento spôsob prakticky nahradil doručovanie dokumentov v listinnej podobe. Prostredníctvom elektronickej schránky je možné prijímať a odosielať správy alebo oznámenia a kontrolovať tak ich podanie a doručenie. Elektronické schránky sa zriaďujú na Ústrednom portáli verejnej správy na adrese www.slovensko.sk.
Ak nemáte zriadenú elektronickú schránku, prípadne k nej nemáte prístup, vystavujete sa riziku, že úradné zásielky budú považované za doručené aj keď sa k Vám nedostanú.
V súčasnosti je možné splnomocniť na prístup ku schránke inú osobu. Túto službu Vám ponúkame. Jej obsahom je pravidelná kontrola obsahu schránky a v prípade doručenia dokumentu jeho bezodkladné preposlanie Vám vami zvolenou metódou.

Ochrana osobných údajov
Právo na ochranu osobných údajov je súčasťou súkromného práva, ktoré stále viacej preniká do verejnosti. Právna úprava ochrany osobných údajov je a vždy bude citlivou verejnou témou a ochrana osobných údajov nemôže byť považovaná za zbytočnú.
Táto oblasť sa spravuje zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý podnikateľským subjektom ukladá viacero povinností, ktorých porušenie môže znamenať vysokú pokutu.
Aké povinnosti zo zákona vyplývajú pre Vás Vám preveríme a základe Vašich požiadaviek a všetku dokumentáciu Vám vypracujeme tak, aby bola v súlade so zákonnými požiadavkami.

Sídlo spoločnosti
V zmysle platnej legislatívy je sídlo jednou so základných podmienok existencie spoločnosti. V praxi však môžu nastať prípady, kedy sídlo podnikateľovi slúži výhradne na doručovanie zásielok a na splnenie formálnych povinností. Našim klientom ponúkame možnosť registrácie sídla spoločnosti u nás. Všetky poštové zásielky prepošleme Vami zvolenou metódiu na Vami zvolenú adresu.

Pobyt cudzincov
Ponúkame komplexné poradenstvo, asistenciu a zastupovanie pri vybavovaní pobytu cudzincov, obvykle za účelom podnikania.

Likvidácia spoločnosti
Tak ako pomáhame našim klientom so začiatkom podnikania, ponúkame i služby spojené s jeho ukončením. Najbežnejším ukončením podnikania je likvidácia spoločnosti, ktorá nastáva vždy, ak spoločnosť nezanikne s právnym nástupcom, zo zákona, prípadne ukončením konkurzného konania a podobne. Likvidáciu vykonávame komplexne. Okrem úvodných a konečných rozhodnutí, ktoré Vám pripravíme, urobíme všetky potrebné úkony.

Vymáhanie pohľadávok
Vymáhaniu pohľadávok sa venujeme v režime advokátskych služieb. Vašich dlžníkov vyzveme k splneniu záväzkov a v prípade neúspechu ich vymôžeme súdnou cestou. Následne v nevyhnutných prípadoch podáme za Vás i návrh na nútený výkon rozhodnutia (exekúcia), prípadne pohľadávky prihlásime v režime konkurzného alebo reštrukturalizačného konania.